જયારે તક આવે ત્યારે તૈયાર રહો કેમકે જ્યાં તક

જયારે તક આવે ત્યારે તૈયાર રહો કેમકે જ્યાં તક અને તૈયારી ભેગા મળે છે તેને જ ‘ભાગ્ય’ કહે છે…..

Good morning . . .

Have a nice day . . .

Flattering Plus Size Tops from $11.69Shop Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *