માણસોને એવુ કહેતા સાંભળ્યા છે કે….

માણસોને એવુ કહેતા સાંભળ્યા છે કે….
” હિંમત હોય તો હાથ અડાડી જો…!!”
પણ..
માણસો એવુ કેમ નહી કહેતા હોય કે…
“હિંમત હોય તો હાથ મિલાવી જો..!!”

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *