Olx selling Ox (badad) 1990

Olx add

બળદ ગાડુ વેચવા નુ છે
1990 નુ મોડલ
200000 કિમી
કિમત/2000
નોધ/એક પણ પંચર પડેલ નથી ટાયર એવા ને એવા????????

– જીવાબાપા

Send Editors Pick Gifts USA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *