“બાયોડેટા” ગમે એટલા સારા હોય..

“બાયોડેટા” ગમે એટલા સારા હોય..
છતા કોઇ “બાયૂદેતા” નથી …????

ભીખો વાંઢો

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *