*_”ટીકા કરવી સહેલી છે સાહેબ,_*

*_”ટીકા કરવી સહેલી છે સાહેબ,_*
*_ટેકો કરવો ખુબ અઘરો છે”_*⁠⁠⁠⁠

Send Editors Pick Gifts USA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *