છેલાજી રે મારી હાટૂ પાટણ થી પટોળાં મોંઘા લાવજો Songs meaning

છેલાજી રે મારી હાટૂ પાટણ થી પટોળાં મોંઘા લાવજો….???

પણ કેટલા મોંઘા……….????

ભાવ ખબર છે પાટણ ના પટોળા નો…….????

60,000 થી સરુ થાય તો…………………….. છેક 10,00,000 સુંધી……………………..????

છેલાજી છોલાઇ જાય આમાં
?????..
….