છેલાજી રે મારી હાટૂ પાટણ થી પટોળાં મોંઘા લાવજો Songs meaning

છેલાજી રે મારી હાટૂ પાટણ થી પટોળાં મોંઘા લાવજો….😍😍😍

પણ કેટલા મોંઘા……….?🤔🤔🤔

ભાવ ખબર છે પાટણ ના પટોળા નો…….?🤔🤔🤔

60,000 થી સરુ થાય તો…………………….. છેક 10,00,000 સુંધી……………………..😅😮😥😮

છેલાજી છોલાઇ જાય આમાં
😂😂😂😂🤣..
….