ભલુ થાય આ ગરમીની ઋતુનું…

ભલુ થાય આ ગરમીની ઋતુનું…
કમસેકમ એના બહાને દેશની વહું અને દીકરીઓ…
માથે ઓઢી ને તો ચાલે છે…✍????

????NAMSHKAR????

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *