Latest Kutchi Jokes -आंजी बायडी साथे मुके फावे नतो

10 वरे जो छोकरो रीसाई ने घरनुं बार आखो डी वठो रयो.. सांज जो बापा आयो त पुछे को पुतर बार को वठो अईए पुतर चें आंजी बायडी साथे मुके फावे नतो मुके मुझी पंढजी बायडी खपे…. ????????????????????????