એક પાનવાળો જ આપણને પૂછીને ચૂનો લગાવે છે. ! બાકી તો…

એક પાનવાળો જ આપણને પૂછીને ચૂનો લગાવે છે.

 

 

 

બાકી તો…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *