હદ તો ત્યારે થઈ ગઈ જ્યારે રેસ્ટોરન્ટનો વેઈટર પણ!!

લિમિટ!

.

.
હદ તો ત્યારે થઈ ગઈ જ્યારે રેસ્ટોરન્ટનો વેઈટર પણ કેજરીવાલને પૂછી બેઠો :
”સર, પહેલે મેનુ દિખાઉં, યા ડિગ્રી? ”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *