JENU KAM TE KARE BIJA KARE E GOTHA KHAY

Jenu kaam tenu thai bija kare so gota khai.

By DR. Krishna Gosavi