BF GF Jokes Gujarati Jokes

Your jio sim is successfully activated Enjoy our 4g service

Boy : I love you….
.
Girl : हु बिजा ने प्रेम करु छु
.
Boy : please please
.
Girl : हालतीनो था…
.
छोकरा नु दिल टुटी गयु
.
एने आत्महत्या करवा नु नक्की कर्यु
.
ए 17 माण ऊँची building नी छत पर चड्यो अने कुदवा जतो ज हतो के एना मोबाईल मा १ मेसेज आव्यो
.
जे वांची ने छोकरा ए आत्महत्या करवा नु मांडी वाण्यु अने मोबाईल मा मथवा मांड्यो
.
.
.
.
.
ए मेसेज हतो
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Your jio sim is successfully activated
Enjoy our 4g service
????????????????????????????????