Husband Wife Jokes Kutchi Jokes

Latest Kutchi Jokes -आंजी बायडी साथे मुके फावे नतो

10 वरे जो छोकरो
रीसाई ने घरनुं बार
आखो डी वठो रयो..

सांज जो बापा आयो
त पुछे को पुतर
बार को वठो अईए

पुतर चें
आंजी बायडी साथे
मुके फावे नतो
मुके मुझी पंढजी
बायडी खपे….
????????????????????????

Leave a Comment