Left drinking jokes in marathi

पेशंट : डॉक्टर साहेब , तुम्ही सांगितल्या पासून दारू पित नाही , फक्त कोणी आग्रह केला तरच घेतो ?????

डॉक्टर : हे कोण तुमच्या बरोबर ?

पेशंट : ह्यालाच ठेवलाय आग्रह करायला

????????.