Life machhar jai si he

Life machhar aur cockroach jaisi ho gayi hai…
Jahan jaate hai… log spray kar dete hai…????????????