Gujarati Jokes

સવાર ની ચાય અને વડીલ ની રાય નિયમીત લેવી..

???? સવાર ની ચાય અને વડીલ ની રાય નિયમીત લેવી…

*પણ ગરીબ ની હાય અને નવરા ની રાય ક્યારેય પણ ન લેવી…

????મસ્ત રહો , વ્યસ્ત રહો,!!!????…….