રડતી આંખો ને હસાવનાર કોઈ નથી

રડતી આંખો ને હસાવનાર કોઈ નથી ,
હારી ગયેલ હેયા ને મંજિલ બતાવનાર કોઈ નથી ,
આંશુ તો દરેક આંખો માં હોય છે,
પણ તે આંશુ ને સમજનાર કોઈ નથી …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *