रमेसे नवो फोन लीधो,

रमेसे नवो फोन लीधो,

रमेस- हेलो, हलो, कोन

Girl- हु सीता

रमेस- ऐनी मा ने आ तो अयोधया लागी गयो,

“Sorry माँ ते”????????????

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *