Marathi Jokes

Surprised marathi jokes

लहान मुलगा : आई मला लहान भाऊ पाहिजे

आई : ते शक्य नाही रे, तुझे पप्पा दुबई ला असतात

मुलगा : मग आपण त्यांना Surprise देऊ

आई : गप बस कार्ट्या, तु आधीच त्यांच्यासाठी Surprise आहेस, आता आणखी नको !

????????????..