કોરોના ના રસીકરણ થી શબ્દકોશ માં અમુક નવા શબ્દો

કોરોના ના રસીકરણ થી શબ્દકોશ માં અમુક નવા શબ્દો ઉમેરાઇ શકે છે…. જેવાકે…. *રસિક* = રસી મુકાવેલ વ્યક્તિ *દ્વિરસિક* = બન્ને ડોઝ પૂરા કરનાર. *રસેન્દુ* = રસી નું નામ સાંભળતા જ ખીલી ઉઠનાર. *રસહાસ્યક* હસ્તે મુખે રસી લેનાર રસી લેવામા ઉત્સાહીત, *રસવંત/રસવંતી* રસી મુકાવી, પછી તેની જ ટીકા કરનાર= *રસિઘ્ન* રસી મુકાવતા ડરનાર = *રસ્પોક*…… Continue reading કોરોના ના રસીકરણ થી શબ્દકોશ માં અમુક નવા શબ્દો

कौन बनेगा करोडपती के कुछ सवाल|

कौन बनेगा करोडपती के कुछ सवाल| ???????????????????? 1- For 1000 Rs: कोरोना कहाँ पैदा हुआ????? जवाब: चीन में… 2- For 2000 Rs: कोरोना दुनिया भर में कैसे फैल गया????? जवाब: मुल्कों के बीच सफर करने से… 3- For 5000 Rs: मुल्कों के बीच सफर कैसे होता है????? जवाब: हवाई जहाज़ से.. 4- For 10000 Rs:…… Continue reading कौन बनेगा करोडपती के कुछ सवाल|