वेईटर : बोलो…! शुं खाशो…?

वेईटर : बोलो…! शुं खाशो…?

भुरो : टेबल खुरशी हटावी ले., गुलाटीया खावा छे.????
????????????

Leave a Reply