Husband Wife Jokes

Wearing without Caller T-Shirt By Takkalu Hasband

टकला पति ऐ कोलर वगरनु टी-शर्ट पहेर्यु ने पत्नीने क्हयु:

‘बोल हुं केवो लागु छु ?’

पत्नी:’रहेवा दो हवे !’

पति:’अरे प्लीज बोलने ल्हाली केवो लागु छु ?’

पत्नी:’नहीं कहेवुं….उ जवा दो… !’

पति: ‘तने मारा सम !’

पत्नी:”ठीक तो ल्यो, फाटेला मोजा मांथी अंगुठो बहार आवी गयो होय तेवा लागो छो. .!”

Leave a Comment